S-CoV-2

Procedura postępowania w przypadku potwierdzenia u pracownika lub podopiecznego domu pomocy społecznej zakażenia COVID-19

1.Konieczny jest kontakt Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną (PSSE) w celu poinformowania, iż w DPS-ie znajduje się osoba zakażona koronawirusem.

2.Równie ważne jest poinformowanie pracowników i podopiecznych o zdiagnozowanym przypadku i ustalenie, które osoby miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną.

3.Należy wytypować pracowników i podopiecznych, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną: potrzebna jest informacja o rodzaju kontaktu (np. spotkanie, praca w jednym pokoju, korzystanie ze wspólnej kuchni, toalety itp.).

4.Sporządza się listę osób na potrzeby sanepidu, w której zawarte będą następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (najlepiej komórkowego),ewentualnie inne dane kontaktowe, opis formy kontaktu wraz z dokładną datą z osobą zakażoną.

5.Następuje niezwłoczne przekazanie listy z wszystkimi informacjami do właściwego PSSE.

6.Po otrzymaniu listy sanepid oceni ryzyko wynikające z rodzaju kontaktu i

zdecyduje o ewentualnym zarządzeniu kwarantanny u wybranych osób oraz ich bliskich. Sanepid może też ze względu na specyfikę działalności zarządzić kwarantannę w domu pomocy

społecznej. Sanepid będzie się kontaktował z wytypowanymi osobami bezpośrednio.

Zalecany okres kwarantanny domowej bądź w DPS-ie to 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną. W przypadku kwarantanny domowej zostaną nią objęci wszyscy członkowie rodziny.

7.Osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym, i członkowie ich rodzin powinny podjąć kwarantannę lub jeżeli dotyczy to podopiecznych, trzeba zadbać o ich odizolowanie

jeszcze przed otrzymaniem decyzji sanepidu.

8.Istotne jest komunikowanie na bieżąco o liczbie osób objętych kwarantanną w DPS-ie bądź kwarantanną domową. Brak informacji wpływa na pogłębianie chaosu.

9.Niezbędne jest też poinformowanie organów nadrzędnych o sytuacji w DPS-ie.

10.W miarę posiadanych środków dezynfekujących dyrektor DPS-u może zarządzić profilaktycznie dezynfekcję miejsca pracy.

11.Należy ograniczyć obsadę do minimum, najlepiej w systemie rotacyjnym, np. 14-dniowym, czyli pokrywającym się z okresem wylęgania choroby. Grafiki pracy powinny być układane

normalnie. Pracownikom zapewni się osobne łóżka, prysznice i całodobowe wyżywienie. Po 14 dniach nastąpi wymiana zespołu.

12.Pracownicy przy kontakcie z osobami zarażonymi muszą: zakładać odzież jednorazowego użytku (fartuch typu chirurgicznego z długim rękawem), po jej wykorzystaniu powinna być ona umieszczona w workach na odpady niebezpieczne i przekazana do unieszkodliwienia,

używać rękawic jednorazowego użytku, po ich zdjęciu należy dokładnie myć ręce, potem je zdezynfekować odpowiednim preparatem, w celu ochrony dróg oddechowych zalecane jest używanie maseczek jednorazowych zakrywających nos i usta.

13.W przypadku objęcia kwarantanną części pracowników czy podopiecznych na terenie domu pomocy społecznej nastąpi zorganizowanie miejsca do spania oraz przygotowywanie jedzenia. Wszystkie zapasy żywieniowe i inne muszą być dostarczane do DPS-u.

14.Należy poinformować pracowników objętych kwarantanną domową, żeby mierzyli sobie temperaturę i obserwowali, czy nie występują u nich objawy. W przypadku wystąpienia objawów powinni natychmiast skontaktować się z właściwymi służbami, zgłosić się do testów do sanepidu lub na oddział zakaźny szpitala.

15.W przypadku kwarantanny w DPS-ie temperatura powinna być mierzona dwa razy dziennie, w przypadku wystąpienia objawów powinien nastąpić natychmiastowy kontakt ze szpitalem zakaźnym.

16.W przypadku braku personelu z powodu objęcia pracowników kwarantanną w DPS-ie lub kwarantanną domową dyrektor domu może próbować pozyskać nowych pracowników lub wolontariuszy. Wszystkie nowe osoby powinny zostać zaopatrzone w środki ochronne, aby zminimalizować możliwość zarażenia się.


Procedura odwiedzin mieszkańców w szczególnym reżimie sanitarnym*

§ 1

Czas odwiedzin

1.Odwiedziny mieszkańca domu mogą odbywać się w dni robocze w godzinach od 12.00 do 16.00.

2.W przypadkach uzasadnionych godzinami pracy odwiedzającego, sytuacją rodzinną lub innymi szczególnymi okolicznościami, za zgodą dyrektora DPS-u, dopuszczalne jest ustalenie odwiedzin w innych godzinach niż wskazane powyżej.

3.Czas odwiedzin nie powinien przekraczać jednorazowo 30 min.

4.Odwiedziny są umawiane z pracownikami socjalnymi, zgodnie z zasadą, że pomiędzy odwiedzinami u poszczególnych mieszkańców należy zachować 30 min przerwy.

§2

Zasady odwiedzin

1.Zakazuje się wjazdu odwiedzających samochodem na teren DPS-u. Parkowanie

samochodów odbywa się na parkingach istniejących poza terenem domu.

2.Przed wejściem do domu umieszczone są pojemniki z płynem odkażającym. Warunkiem przeprowadzenia odwiedzin jest dezynfekcja rąk.

3.Przed wejściem do domu wyznaczony pracownik, za zgodą odwiedzającego, dokonuje pomiaru temperatury ciała osoby odwiedzającej, za pomocą termometru bezdotykowego. Odmowa poddania się badaniu temperatury może być podstawą decyzji dyrektora o odmowie przeprowadzenia odwiedzin.

4.Wykrycie temperatury podwyższonej, powyżej 36,8°C, jest podstawą odmowy przeprowadzenia odwiedzin.

5.Każdy odwiedzający przed spotkaniem z mieszkańcem domu jest zobowiązany do zapoznania się z procedurą stosowaną podczas odwiedzin.

6.Odwiedziny mogą odbywać się na świeżym powietrzu, np. na terenie parku przy DPS-ie lub w

specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, z zastosowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa.

7.Zakazuje się wstępu na teren DPS-u osobom, u których występują objawy choroby zakaźnej lub które miały kontakt z osobą chorą, zakażoną, izolowaną czy też objętą kwarantanną w okresie ostatnich 14 dni. Potwierdzenie spełnienia wskazanych warunków następuje w drodze oświadczenia odwiedzającego.

8.Podczas odwiedzin zarówno odwiedzający, jak i mieszkaniec domu zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego, w szczególności zachowania odstępu 2 m, używania maseczek ochronnych zakrywających nos i usta oraz jednorazowych rękawiczek.

9.Odwiedziny są odnotowywane w ewidencji odwiedzających DPS.

*Procedura ma charakter informacyjny, decyzja w sprawie odwiedzin mieszkańców zależy od sytuacji epidemicznej.


Procedura postępowania w wypadku nagłych zachorowań mieszkańców

1. W przypadku nagłego zachorowania mieszkańca ubezwłasnowolnionego całkowicie lub pogorszenia jego stanu zdrowia koordynator sekcji opieki zdrowotnej lub dyżurna pielęgniarka/opiekun niezwłocznie wzywają lekarza POZ, a w przypadku braku dostępności lekarza wzywają karetkę pogotowia.

2. W przypadku konieczności przetransportowania mieszkańca DPS-u, o którym mowa w ust.1, do szpitala przedstawiciel ustawowy mieszkańca lub opiekun faktyczny decyduje o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, lub odmawia udzielenia takiej zgody.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, może być wyrażona ustnie albo przez takie zachowanie się przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny albo brak takiej woli.

4. Mieszkaniec ubezwłasnowolniony ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.

5. Uprawnienia ratownika medycznego wynikają z Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 882 ze zm.) i polegają w szczególności na:

1)udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych

udzielanych samodzielnie lub na zlecenie lekarza,

2)zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

3)transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

4)udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego,

5)edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,

6)organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych.

6. Ratownik medyczny ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej oraz do uzyskania informacji o stanie zdrowia mieszkańca domu. Ratownik nie ma prawa pozyskania oryginałów dokumentacji medycznej znajdującej się w DPS-ie.