„Liczy się przede wszystkim człowiek”

to motto Prawosławnego Domu Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej (PDPS). Najważniejszym zadaniem do jakiego został powołany Dom jest niesienie pomocy ludziom, którzy jej potrzebują.

PDPS jest usytuowany w Lublinie przy ulicy Dolińskiego. Jego budowa trwała w latach 1994–2003. Sponsorami budowy tego ośrodka pomocy społecznej byli między innymi: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Kościelny przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowy Fundusz Ochrony Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Renovabis. Ponadto, inicjatywę tę wsparł finansowo także Ewangelicki Okręg Kościelny Balingen i Grecki Kościół Prawosławny. Ofiary pieniężne na to dzieło wpływały też od naszych wiernych oraz od ludzi dobrej woli spoza diecezji, tak z kraju, jak i z zagranicy.

Placówka jest samodzielną jednostką organizacyjną podległą Ordynariuszowi Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej. Wykonuje zadania publiczne w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. Jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych obojga płci, w której obecnie przebywa 26 pensjonariuszy.

Celem domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności, umożliwienie rozwoju osobowości. Cele te są realizowane poprzez świadczenie usług:

  1. w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości,

  2. opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji łącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem, kąpaniem osób, które samodzielnie nie mogą wykonywać tych czynności, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

  3. wspomagających, polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, stymulowaniu rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca,

  4. zdrowotnych, polegających na opiece pielęgniarskiej, umożliwieniu korzystania z opieki lekarza pierwszego kontaktu i innych świadczeń zdrowotnych, z przysługujących uprawnień do zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umożliwieniu rehabilitacji leczniczej zleconej przez lekarza.

Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę przez wykwalifikowany personel, który stanowią pielęgniarki, opiekunki i pokojowe, pracownik kulturalno – oświatowy, pracownik socjalny – psycholog, terapeuta zajęciowy.

Mieszkańcy mają do dyspozycji 19 pokoi jedno i dwuosobowych z łazienkami (toaleta, umywalka, kabina prysznicowa lub wanna), kuchnię podręczną, pokój rehabilitacji, terapii zajęciowej, miejsca dziennego pobytu (świetlica i hol główny), kaplicę oraz stołówkę. Pensjonariusze chętnie spędzają czas na ogrodzonym terenie zielonym, przyległym do budynku PDPS. Dom posiada windę i podjazdy, co umożliwia mieszkańcom na wózkach swobodne poruszanie się między piętrami i komunikacje z otoczeniem domu.Niniejszym informujemy, że Prawosławny Dom Pomocy Społecznej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej w Lublinie prowadzony jest w ramach działalności charytatywno - opiekuńczej Prawosławnej Diecezji Lubelsko - Chełmskiej Prawosławnego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Polsce.

Placówka została wpisana do rejestru domów pomocy społecznej prowadzonego przez Wojewodę Lubelskiego w dniu 20 marca 2003 roku jako dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych, pod pozycją 44. Zezwolenie na prowadzenie Placówki zostało wydane na czas nieokreślony 15 lutego 2010 roku.